Browse Source

Update 'debian.sh'

master
virtubox 5 years ago
parent
commit
ab1129f2bb
  1. 2
      debian.sh

2
debian.sh

@ -13,7 +13,7 @@ if [[ "$EUID" -ne 0 ]]; then
fi
wget -qO bench.sh https://raw.githubusercontent.com/hidden-refuge/bench-sh-2/master/bench.sh
wget -qO bench.sh https://git.virtubox.net/virtubox/vps-benchmark/raw/master/bench.sh
chmod +x bench.sh
./bench.sh

Loading…
Cancel
Save